Besluiten Wehe-den Hoorn genomen na geslaagde open dag

De Ster en ZOS-terrein

Voor het terrein van het vroegere groepshotel en De Ster en het naastliggende ZOS-terrein aan de Mernaweg 48 is grote belangstelling. Projectontwikkelaar Jaap ten Hoor gaat 1 plan maken voor woningbouw, op het Sterterrein én het ZOS-terrein. Voordat er woningontwerpen worden gemaakt, komt er eerst een schets van een landschapsarchitect. De oude landschapsculturen van Wehe-den Hoorn zijn namelijk leidend voor de woningbouw in dit gebied.

De keuze van typen woningen wordt pas daarna gemaakt. Er is ruimte voor appartementen en casco woonwerkeenheden in het ZOS en vrijstaande en 2 onder 1 kapwoningen en levensloopbestendige woningen op het Sterterrein. Het dorp wordt bij de woningkeuze uitgebreid betrokken. De bouw zal gefaseerd uitgevoerd worden.

De bedoeling is dat een of meerdere loodsen van het ZOS blijven bestaan, als cultureel historisch erfgoed. Jaap ten Hoor wil ten slotte ook nog peilen bij de provincie Groningen of het mogelijk is om een haventje in het plangebied aan te leggen.

Cultuureducatie

Er is in en om Wehe belangstelling voor cultuureducatie: muzieklessen, theaterlessen, yoga, sport voor jongeren en (samen) koken (en eten). Het Kultuurhoes werkt dit verder uit. Het beoogde einddoel voor het HHC-gebouw is nog steeds dat er verschillende functies in 1 gebouw komen: de school, kinderopvang en het Kultuurhoes met Nieuwe Zaaiplaatsen. Er zijn al relaties gelegd tussen de school en het Marnehoes voor optredens en tentoonstellingen.

Kunstcentrum

Het museum hoopt eind 2022, begin 2023 te starten met de verbouw. De bouwvergunning ligt er hopelijk eind 2022. Als alles gaat zoals gepland kan het Kunstcentrum De Ploeg in 2025 de deuren openen. Hoewel op dit moment het accent van het Kunstcentrum op “de stenen ligt”, zoals projectleider Edzo Bergman zegt, gaat straks ook de samenwerking starten. Met ondernemers, met het dorp, met het Groninger Museum en Waddenmusea. De eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld.

HHC-gebouw

De werkgroep Wehe steunt de optie om het Kulthuurhoes in het HHC-gebouw. Tijdens de pilot wordt bekeken of de school kan verhuizen naar het HHC en gecombineerd kan worden met cultuureducatie en kinderopvang. Het aanbod van cultuureducatie kan een pre zijn voor potentiële nieuwe bewoners in Wehe-den Hoorn, vooral jonge gezinnen. Het college neemt over het gebruik van het HHC-gebouw uiteindelijk een beslissing. 

Warfhuisterweg

Voor het vergroenen en veiliger maken van de Warfhuisterweg gaat de gemeente in gesprek met het dorp. Gedacht is aan bloembakken, al zal uitgezocht moeten worden of dat haalbaar is omdat ook grote voertuigen over de Warfhuisterweg het dorp binnen moeten komen. Wel is aan de Warfhuisterweg alvast een kombord van 30 km toegevoegd en zijn zonestrepen aangebracht om de 30-kilomterzone te benadrukken. Ook het snelheidsbord en de smiley is inmiddels afgesteld op 30 kilometer.

Dorpsommetje 

Dorpsbelangen, Landschapsbeheer Groningen en de gemeente werken aan een dorpsommetje. Zodra hierover overeenstemming is, wordt het plan ingediend bij Toukomst voor een financiële bijdrage van €40.000,-. Als dat gebeurt, draagt de gemeente € 10.000,- bij.

Parkeren

Waar de auto’s van bezoekers van het Kunstcentrum De Ploeg straks komen te staan, is nog niet besloten. Er zijn maximaal 10 extra parkeerplekken nodig. Mocht de basisschool gaan verhuizen, dan is het schoolterrein de beste plek. Lukt dat niet tijdig, dan wordt ook nog gekeken naar het terrein nabij de begraafplaats, bij Energiek, of tijdelijk in of nabij een loods van ZOS.                    

Haventje en jeugdsoos

De ideeën voor het aanpassen van het haventje worden niet meegenomen in het plan. Nieuwe Zaaiplaatsen, dat zijn educatieve toekomstwerkplaatsen, wil graag een bijdrage leveren aan het door ontwikkelen van de activiteiten van de jeugdsoos.

12-7-2022