Ideeën

Landschapscompensatie Onderdendam

Veelgestelde vragen

Huidige fase

De uitslag en vervolg

Fases

Ideeën en initiatieven

-

Op 25 januari 2023 is er een schetssessie georganiseerd waarbij alle bewoners van Onderdendam ideeën en initiatieven konden inbrengen voor het landschapscompensatie-programma 380KV. Vanuit dit programma is er een bedrag van € 350.000,- beschikbaar om landschapcompenserende maatregelen te treffen ter compensatie van de nieuw geplaatste 380KV hoogspanningslijn van de Eemshaven tot aan Vierverlaten.

Meer info over dit programma en compensatietraject is te lezen op de website: https://www.provinciegroningen.nl/projecten/hoogspanningslijn-380-kilovolt-eemshaven-vierverlaten/

Overzichten ideeën

Ideeën beoordelen

-

Na een geslaagde schetssessie waarin veel ideeën en initiatieven zijn ingebracht hebben de gemeente en provincie alle ideeën geanalyseerd op basis van de toetsingskaders. Daarvoor zijn onderstaande basisregels opgesteld.

Doelstelling van het project

  • Projecten moeten de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap verbeteren en/of landschappelijke structuren versterken (of de beleving daarvan); het gaat nadrukkelijk om een landschappelijke plus. In principe wordt bebouwing of regulier/achterstallig beheer en onderhoud niet gefinancierd, tenzij het gaat om cultuurhistorisch waardevolle objecten.
  • Het project draagt bij aan minstens één van de thema's in het programmaplan: dorpen, beplantingen, dijken, watergangen of historische terreinen en wierden.
  • Het project past binnen landschapsbeleid zoals vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie.
  • Het projectresultaat is te beleven: het is zichtbaar en bij voorkeur publiek toegankelijk. Projecten moeten nut hebben voor inwoners.
  • Het project vindt plaats binnen 1,5 km (puntobjecten) of 5 km (structuren) van de hoogspanningsverbinding. Zolang de provinciale cofinanciering beschikbaar is komen ook structuren binnen 6 km in aanmerking.
  • Pre: het project draagt ook bij aan andere doelen als natuur, recreatie, leefbaarheid, water en duurzaamheid.
  • Pre: het project draagt bij aan een lokale visie of plan. Bijvoorbeeld een dorpsvisie of gebiedsagenda.

Ook is gekeken of het idee past binnen de bestaande regels van bijvoorbeeld het gemeentelijke bestemmingsplan.

In totaal zijn er 33 ideeën / initiatieven ingebracht waarvan er 19 zijn overgebleven die voldoen aan bovengenoemde basisregels. Deze 19 ideeën worden hier allemaal gepresenteerd om op te stemmen. 

Vissteigers niet mee in stemronde

Het idee om vissteigers te realiseren is niet opgenomen bij de stemopties. Niet omdat het initiatief niet past binnen de criteria, maar vanwege nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit idee. De gemeente wil zorgvuldig onderzoeken of de verkeersveiligheid in gevaar komt wanneer zij de steigers plaatsen. De gemeente vindt het belangrijk dat dit goed onderzocht wordt voordat zij een besluit neemt. Door het idee los te koppelen van het Landschapscompensatieprogramma, loopt dit programma geen onnodige vertraging op. Ook is er meer budget beschikbaar voor de ideeën die de haalbaarheidstoets hebben doorstaan.

Overzichten ideeën

Stemmen

-

Alle inwoners van Onderdendam van 12 jaar en ouder hebben een brief gekregen met daarin een unieke stemcode. Met deze stemcode kon je tot en met 26 mei 2023 op je 5 favoriete ideeën en plannen stemmen. Gemeente en provincie zullen zo veel mogelijk ideeën uitwerken binnen de beschikbare € 350.000,-, waarbij de ideeën met de meeste stemmen als eerste aan bod komen.

Overzicht ideeën

De uitslag en vervolg

-

Bedankt voor jullie stem inwoners van Onderdendam! 126 personen hebben de vragenlijst helemaal afgerond en hun stem uitgebracht. Dit is een opkomst van zo’n 35%, een geweldige respons.

De gemeente en de provincie hebben de stemmen opgeteld waaruit een shortlist met plannen is gekomen.

Via deze link: resultaten landschapscompensatie Onderdendam vind je het resultaat van de stemronde als PDF-download.

Bij het opstellen van de shortlist geven we direct aan hoe we de kansen inschatten voor het uitwerken en de uitvoering van de plannen.

Voor een aantal plannen (groen) voorzien wij geen problemen tijdens het uitwerken en uitvoeren.

Voor een aantal plannen (oranje) wordt gecheckt bij diverse afdelingen wat de wet- en regelgeving en de bestemmingsplannen voor de desbetreffende locaties zijn. Daarnaast kan het zijn dat een idee eerst moet worden voorgedragen bij de betreffende interne afdeling van de gemeente of provincie om af te stemmen over de mogelijkheden. Gesprekken met deze direct betrokken partijen zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of het idee door kan gaan, of dat we een alternatieve variant moeten opstellen.

Voor een aantal plannen (rood) hebben we al bericht gekregen over de slagingskansen. Particuliere grondeigenaren zijn niet altijd bereid mee te werken en willen hun terrein graag privé houden. Dat respecteren wij. Hierdoor komt het idee te vervallen.

Vanwege het wegvallen van 1 idee uit de top 10 en idee nummer 11, zijn de ideeën van nummer 12 en 13 (geel) aangemerkt om alvast te onderzoeken en eventueel uit te werken. Wanneer er budget overblijft vanuit de eerste ideeën, dan kunnen deze plannen goed aansluiten.

Op deze pagina zie je de tekstversie van de resultaten van de stemronde.

Landschapscompensatie Onderdendam

Alle ideeën op de kaart

Stemvanonshogeland

Beslis mee over de verschillende ideeën en projecten.